CI&BI

본문 바로가기

지기협동조합

BI

지기협동조합의 로고를 소개합니다.

CI&BI

[가로 조합형]

지기협동조합 가로형 로고

[세로 조합형]

지기협동조합 세로형 로고

COLOR SYSTEM

JIGI GREEN + JIGI PURPLE + YELLOW

 • C 78 M 21 Y 57 K 00
  R 25 G 150 B 128
  #1b967f
 • C 69 M 100 Y 00 K 00
  R 109 G 22 B 132
  #6d1685
 • C 06 M 41 Y 92 K 00
  R 236 G 166 B 132
  #eca684
 • C 05 M 21 Y 88 K 00
  R 244 G 204 B 31
  #f4cc1e

CI

BLUE CAP = BLUE CI

[가로 조합형]

블루캡 가로형 로고